Politika ochrany soukromí pro uživatele internetových stránek

 

I.                Údaje správce osobních údajů

1.                       Dovolujeme si informovat Vás, že správcem Vašich osobních údajů jsou Joanna Gołębska a Rusłan Laszczowski, kteří provozují hospodářskou činnost jako občanskoprávní společnost s názvem EXTENSIONS S.C. JOANNA GOŁĘBSKA, RUSŁAN LASZCZOWSKI, adresa vykonávání činnosti a doručovací adresa: ul. Chemiczna 18, 44-121 Gliwice, NIP (DIČ): 6312512210, REGON (IČO): 240553641, dále jen „Správce“ nebo „Poskytovatel služeb”.

2.                       Kontaktovat Správce ve věci ochrany osobních údajů lze e-mailem na adrese: iod@hairtalk.pl.

 

II.               Cíle a právní základy pro zpracování osobních údajů

1.         Pro poskytování služeb elektronickou cestou, v souladu rozsahem naší činnosti, Poskytovatel služeb zpracovává Vaše osobní údaje pro různé účely, tj.:

a.        Pro účely kontaktů se zákazníkem. Právním základem takového zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES), který umožňuje zpracovávat osobní údaje na základě souhlasu uživatele vyjádřeného prostřednictvím zahájení kontaktů s Poskytovatelem služeb a v souvislosti s opodstatněným zájmem správce, kterým je archivování korespondence.

b.        Pro analytické a statistické účely – v tom případě je právním základem pro zpracování opodstatněný zájem Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a jedná se o provádění analýz týkajících se aktivity uživatelů a jejich preferencí za účelem zlepšování používaných funkcionalit a poskytovaných služeb;

c.         Pro účely případného určení a nárokování pohledávek nebo obrany před neopodstatněnými nároky – na základě opodstatněných zájmů Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kde se jedná o ochranu jeho práv;

d.        Pro marketingové účely Správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

2.        Správce zpracovává následující osobní údaje uživatelů:

a.        Jméno a příjmení

b.        E-mailová adresa

c.         Korespondenční adresa

d.        Telefonní číslo (volitelně)

 

III.             Právo vzít zpět souhlas

1.                       Pokud zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

2.                      Pokut chcete vzít zpět svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, postačí poslat e-mailovou zprávu přímo Poskytovateli služeb na adresu iod@hairtalk.pl.

3.                       Pokud zpracování Vašich osobních údajů probíhalo na základě souhlasu, odvolání tohoto souhlasu nemá vliv na dosavadní právo na zpracování osobních údajů.

 

IV.            Požadavek uvedení osobních údajů

1.                       Uvedení jakýchkoliv osobních údajů je dobrovolné a závisí na vašem rozhodnutí. V některých případech však uvedení určitých osobních údajů je nutné, abyste měli možnost využívat elektronické služby a jiné nástroje dostupné v rámci našeho webu.

2.                       Rozsah osobních údajů, které musí uživatel uvést, aby mohl využívat dostupné na webu Poskytovatele elektronické služby, je pokaždé určovaný na webu Poskytovatele služeb.

 

V.              Odběratele osobních údajů

1.                       Jako většina podnikatelů využíváme ve své činnosti pomoc jiných subjektů, což se mnohokrát pojí s nutností předat osobní údaje vnějším odběratelům. V souvislosti s uvedeným předáváme v případě potřeby vaše osobní údaje našemu poskytovateli hostingu a informatické firmě, která web administruje. Pokud uzavřeme smlouvu, budou Vaše údaje předávány také účetní firmě a firmě obsluhující fakturační program.

2.                       Může se také stát, že např. na základě právního předpisu nebo rozhodnutí příslušného orgánu budeme muset předat Vaše osobní údaje také jiným subjektům, jak veřejným tak soukromým.

3.                       Ze své strany zajišťujeme pečlivou hloubkovou analýzu každého případu požadavku na zpřístupnění osobních údajů, aby informace nebyly předány neoprávněné osobě.

 

VI.            Předávání osobních údajů do třetích států

1.                       Dovolujeme si informovat, že v souvislosti s tím, že využíváme technologie sledující činnost uživatelů v podobě kódů pixelu Facebooku a kódu Google Tag Manažeru[KL1] , Vaše osobní údaje budeme předávat mimo Evropský hospodářský prostor.

2.                      V našem případě osobní údaje budou předány do Spojených států.

3.                       Google LLC a Facebook Inc. se zapojily do programu Štít soukromí (tzv. Privacy Shield).

4.                      Ve vztahu k subjektům, které přistoupily k programu Štít soukromí, konstatovala Evropská komise příslušnou úroveň ochrany osobních údajů. Toto zjištění nastalo na základě výkonného rozhodnutí Evropské komise ze dne 12. Července 2016 — více k tomuto tématu lze přečíst na webových stránkách Evropské komise dostupných na adrese https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl.

 

VII.          Dobo zpracovávání osobních údajů

1.                        V souladu s platnými právními předpisy zpracováváme Vaše osobní údaje výhradně po dobu, která je potřebná pro dosažení určeného cíle. Po tomto období budou Vaše osobní údaje odstraněny nebo zničeny.

2.                       Pokud se jedná o jednotlivá období zpracování osobních údajů, dovolujeme si informovat, že osobní údaje zpracováváme po dobu:

a)                       vedení korespondence a 5 let po jejím skončení (pro archivní účely doba považovaná za opodstatněný zájem správce) — ve vztahu k osobním údajům, které se zpracovávají za účelem poskytnutí odpovědi na kladené otázky,

b)                       do doby vnesení účinného protestu — ve vztahu k právně opodstatněnému zájmu Poskytovatele služeb nebo pro marketingové protesty,

c)                       do doby vzíti zpět souhlasu – ve vztahu k údajům zpracovávaným na základě souhlasu,

d)                       do doby promlčení potenciálních nároků ze smlouvy – ve vztahu k údajům zpracovávaným na základě smlouvy.

3.                        Období v letech se počítá od konce roku, ve kterém jsme zahájili zpracovávání osobních údajů. V případě, že využijete právo zapomenout, budou takové situace řešeny individuálně.

4.                       Po uplynutí období zpracovávání jsou údaje nezvratně odstraňované nebo anonymizované.

 

 

VIII.         Oprávnění subjektů údajů

1.                       Dovolujeme si Vás informovat, že máte nárok na:

a)                      informace o zpracování údajů,

b)                      získání kopií osobních údajů,

c)                       opravení osobních údajů,

d)                      odstranění osobních údajů,

e)                      omezení zpracování osobních údajů,

f)                        protestu vůči zpracování osobních údajů,

g)                      přenášení osobních údajů,

h)                      vzíti zpět souhlasu.

2.                       Upozorňujeme, že uvedena oprávnění nemají absolutní povahu, proto v některých situacích Vám můžeme, v souladu se zákonem, odmítnout jejich splnění. Avšak – pokud bychom odmítli zohlednění požadavku – stane se tak po důkladné analýze a pouze v situaci, kdy odmítnutí zohlednění požadavku je nezbytné.

3.                       V případě práva vnesení protestu vysvětlujeme, že v každé chvíli máte nárok na protest proti zpracování osobních údajů na základě právně opodstatněných zájmů Správce (tyto byly uvedeny v bodu III) v souvislosti s Vaší zvláštní situací. Musíte však myslet na to, že v souladu s předpisy můžete odmítnout zohlednit protest, pokud prokážeme, že:

a)                      Existují právně opodstatněné důvody ke zpracovávání údajů, které jsou nadřazené Vašim zájmům, právům a svobodám nebo

b)                      Existují důvody pro určení, vymáhání nebo ochranu nároků.

4.                       Kromě toho v každé chvíli můžete protestovat vůči zpracovávání Vašich osobních údajů pro marketingové účely. V této situaci po obdržení protestu přestaneme údaje pro tyto účely zpracovávat.

5.                       Svá oprávnění můžete realizovat odesláním e-mailu přímo Poskytovateli služeb na adresu iod@hairltalk.pl.

 

IX.                Právo předkládat stížnosti

Pokud si myslíte, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávané v rozporu s platnými předpisy, můžete se obrátit se stížnosti na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

X.              Závěrečná ustanovení

1.                       V oblasti, která není upravena touto Politikou ochrany osobních údajů, platí předpisy z oblasti ochrany osobních údajů, které se týkají poskytování služeb elektronickou cestou a další odpovídající předpisy platné legislativy.

2.                       Politika ochrany osobních údajů je průběžně aktualizována. O všech změnách zaváděných do této Politiky ochrany osobních údajů budete informování prostřednictvím webu. V případě provedení Správcem změn v Politice ochrany osobních údajů, tento umístí na webu aktualizovaný text dokumentu.

3.                       Změny Politiky ochrany osobních údajů platí od dne umístění na webu aktualizovaného textu.

4.                       Tato Politika ochrany osobních údajů platí od dne 01.09.2019.